Greek Typing (Ελληνική Δακτυλογράφηση)

Get Started with Our Greek Typing Tool (Ξεκινήστε με το Ελληνικό μας Εργαλείο Δακτυλογράφησης)

Our Greek typing tool makes it easy to type in Greek without any technical knowledge or software downloads. All you need to do is visit our website and start typing! Our intuitive layout ensures that you`ll be able to quickly navigate the page and get started with your typing. Best of all, you don`t have to worry about accuracy - our tool will automatically detect and correct mistakes as you type! In mobile when you type in all the given text-area space, your content fills the text-area and if you want to increase the size of the text area, you can expand its size each time you press the button EXPAND and after completion and start a new content typing press the button SHRINK and the text area will be back to its original size. On the desktop, once the text has been typed into the desired language, all you need to do is select it all, press “ctrl-c,” copy it, and then press “ctrl-v” to paste it back into your document. When you are on mobile just simply click the COPY button and copy all your text and then paste it into your desired location. And also clear your text area after typing press the CLEAR button and you can type other contents as you like.

Το εργαλείο μας για την ελληνική πληκτρολόγηση διευκολύνει την πληκτρολόγηση στα ελληνικά χωρίς καμία τεχνική γνώση ή λήψη λογισμικού. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και να αρχίσετε να πληκτρολογείτε! Η διαισθητική μας διάταξη διασφαλίζει ότι θα μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα στη σελίδα και να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση. Το καλύτερο από όλα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ακρίβεια - το εργαλείο μας θα εντοπίσει και θα διορθώσει αυτόματα τα λάθη καθώς πληκτρολογείτε! Στο κινητό, όταν πληκτρολογείτε σε όλο τον δεδομένο χώρο της περιοχής κειμένου, το περιεχόμενό σας γεμίζει την περιοχή κειμένου και αν θέλετε να αυξήσετε το μέγεθος της περιοχής κειμένου, μπορείτε να επεκτείνετε το μέγεθός της κάθε φορά που πατάτε το κουμπί EXPAND και μετά την ολοκλήρωση και ξεκινήστε ένα νέο περιεχόμενο πληκτρολογώντας πατήστε το κουμπί ΣΥΡΚΝΩΣΗ και η περιοχή κειμένου θα επανέλθει στο αρχικό της μέγεθος. Στην επιφάνεια εργασίας, μόλις πληκτρολογηθεί το κείμενο στην επιθυμητή γλώσσα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να το επιλέξετε όλο, να πατήσετε «ctrl-c», να το αντιγράψετε και μετά να πατήσετε «ctrl-v» για να το επικολλήσετε ξανά στο έγγραφό σας . Όταν είστε σε κινητό, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ και αντιγράψτε όλο το κείμενό σας και, στη συνέχεια, επικολλήστε το στην επιθυμητή τοποθεσία. Επίσης, διαγράψτε την περιοχή κειμένου αφού πληκτρολογήσετε, πατήστε το κουμπί CLEAR και μπορείτε να πληκτρολογήσετε άλλα περιεχόμενα όπως θέλετε.

Unable to find the correct transliterate? (Δεν μπορείτε να βρείτε τη σωστή μεταγραφή;)

greek typing online
In desktop, if you can`t find the correct transliterate of a word? don`t worry. Στην επιφάνεια εργασίας, εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη σωστή μεταγραφή μιας λέξης; μην ανησυχείς.
greek typing
Just press backspace and remove the current transliterated work, we will give some suggestions of your required word and you can simply choose from that. Απλώς πατήστε το backspace και αφαιρέστε την τρέχουσα μεταγραμμένη εργασία, θα δώσουμε μερικές προτάσεις για τη λέξη που θέλετε και μπορείτε απλά να επιλέξετε από αυτήν.

Greek Language (Ελληνική γλώσσα)

Greek is an Indo-European language that has a long and rich history. It is the language of the ancient Greeks, and it has been spoken in various forms for over 3,000 years.

The Greek language has a rich and complex grammar, with many different verb forms, noun declensions, and adjective forms. Modern Greek is the official language of Greece and is spoken by over 11 million people worldwide. It is also used as a second language by many people who are of Greek descent or who have lived in Greece for an extended period of time.

Τα ελληνικά είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που έχει μακρά και πλούσια ιστορία. Είναι η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων και ομιλείται με διάφορες μορφές για πάνω από 3.000 χρόνια.

Η ελληνική γλώσσα έχει πλούσια και σύνθετη γραμματική, με πολλούς διαφορετικούς ρηματικούς τύπους, κλίσεις ουσιαστικών και μορφές επιθέτων. Τα νέα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και ομιλούνται από πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Χρησιμοποιείται επίσης ως δεύτερη γλώσσα από πολλά άτομα ελληνικής καταγωγής ή που έχουν ζήσει στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

History of Greek (Ιστορία της Ελληνικής)

Greek is an ancient language with a long and rich history. The earliest written records of the Greek language date back to the Mycenaean civilization of the late Bronze Age (1600-1100 BCE). This early form of Greek, known as Mycenaean Greek, was used for writing in a script known as Linear B.

After the decline of the Mycenaean civilization, ancient Greek developed into two main dialects: Attic and Ionic. Attic was the dialect of Athens and became the standard dialect of the Greek world during the classical period (5th-4th centuries BCE), while Ionic was used primarily on the Aegean islands and in Ionia (on the west coast of modern-day Turkey).

Classical Greek was used by the great authors of ancient Greece, including Homer, Sophocles, Aristophanes, and Plato. It was also the language of the New Testament, as well as of many early Christian writings.

After the decline of the Roman Empire, the Greek language underwent significant changes, and a new form of Greek, known as Medieval Greek or Byzantine Greek, emerged. This was the language of the Byzantine Empire and was used for both literary and everyday purposes.

The Greek language has continued to evolve over time, and today`s modern Greek is heavily influenced by its classical heritage, but also has many words borrowed from other languages, such as Turkish, Italian, and French. Modern Greek is the official language of Greece and is spoken by over 11 million people worldwide.

Η ελληνική είναι μια αρχαία γλώσσα με μακρά και πλούσια ιστορία. Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ελληνικής γλώσσας χρονολογούνται από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό της ύστερης Εποχής του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.). Αυτή η πρώιμη μορφή της ελληνικής, γνωστή ως μυκηναϊκή ελληνική, χρησιμοποιήθηκε για τη γραφή σε μια γραφή γνωστή ως Γραμμική Β.

Μετά την παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού, η αρχαία ελληνική εξελίχθηκε σε δύο κύριες διαλέκτους: την αττική και την ιωνική. Η αττική ήταν η διάλεκτος της Αθήνας και έγινε η τυπική διάλεκτος του ελληνικού κόσμου κατά την κλασική περίοδο (5ος-4ος αι. π.Χ.), ενώ η ιωνική χρησιμοποιήθηκε κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και στην Ιωνία (στη δυτική ακτή της σημερινής Τουρκίας). .

Τα κλασικά ελληνικά χρησιμοποιήθηκαν από τους μεγάλους συγγραφείς της αρχαίας Ελλάδας, όπως ο Όμηρος, ο Σοφοκλή, ο Αριστοφάνης και ο Πλάτωνας. Ήταν επίσης η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, καθώς και πολλών παλαιοχριστιανικών γραπτών.

Μετά την παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η ελληνική γλώσσα υπέστη σημαντικές αλλαγές και μια νέα μορφή της ελληνικής, γνωστή ως Μεσαιωνική ή Βυζαντινή Ελληνική, εμφανίστηκε. Αυτή ήταν η γλώσσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρησιμοποιήθηκε τόσο για λογοτεχνικούς όσο και για καθημερινούς σκοπούς.

Η ελληνική γλώσσα συνέχισε να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και η σημερινή νέα ελληνική είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένη από την κλασική της κληρονομιά, αλλά έχει επίσης πολλές λέξεις δανεισμένες από άλλες γλώσσες, όπως η τουρκική, η ιταλική και η γαλλική. Τα νέα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και ομιλούνται από πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Greek Alphabet (Ελληνικό Αλφάβητο)

Consonants (σύμφωνα)

Beta (Β, β), Gamma (Γ, γ), Delta (Δ, δ), Zeta (Ζ, ζ), Eta (Η, η), Theta (Θ, θ), Iota (Ι, ι), Kappa (Κ, κ), Lambda (Λ, λ), Mu (Μ, μ), Nu (Ν, ν), Xi (Ξ, ξ), Omicron (Ο, ο), Pi (Π, π), Rho (Ρ, ρ), Sigma (Σ, σ), Tau (Τ, τ), Phi (Φ, φ), Chi (Χ, χ), Psi (Ψ, ψ)

Vowels (φωνήεντα)

Alpha (Α, α), Epsilon (Ε, ε), Iota (Ι, ι), Omicron (Ο, ο), Upsilon (Υ, υ), Omega (Ω, ω)

Numbers (Αριθμοί)

1 - ΕΝΑ (ENA), 2 - ΔΥΟ (DYO), 3 - ΤΡΙΑ (TRIA), 4 - ΤΕΣΣΕΡΑ (TESSERA), 5 - ΠΕΝΤΕ (PENTE), 6 - ΕΞΙ (EXI), 7 - ΕΠΤΑ (EPTA), 8 - ΟΚΤΩ (OKTO), 9 - ΕΝΝΙΑ (ENIA),10 - ΔΕΚΑ (DEKA)

Transliterate English to Greek (Μεταγραφή αγγλικών σε ελληνικά)

Our online typing system will allow you to transliterate English into Greek. We use the Google transliterate feature to translate, which is very fast and accurate. You can simply convert each word, just press the space bar after typing them. Also, you can get a choice option dropdown if you press the back key. You can edit your text with a text editor to bold, italic etc. Format and style all your converted Greek content. We use some autocorrection features to transliterate your broken words without retyping them. Which saves you more time in typing.

Press (Ctrl+G) to switch between English and Greek. Also, you can save them as txt or doc for your further use.

Το διαδικτυακό μας σύστημα πληκτρολόγησης θα σας επιτρέψει να μεταφράζετε τα αγγλικά στα ελληνικά. Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία μεταγραφής Google για τη μετάφραση, η οποία είναι πολύ γρήγορη και ακριβής. Μπορείτε απλά να μετατρέψετε κάθε λέξη, απλώς πατήστε το πλήκτρο διαστήματος αφού την πληκτρολογήσετε. Επίσης, μπορείτε να λάβετε μια αναπτυσσόμενη επιλογή επιλογής εάν πατήσετε το πλήκτρο πίσω. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενό σας με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου σε έντονη, πλάγια γραφή κ.λπ. Μορφοποιήστε και στυλ όλο το ελληνικό περιεχόμενο που έχετε μετατρέψει. Χρησιμοποιούμε ορισμένες λειτουργίες αυτόματης διόρθωσης για να μεταγράψουμε τις σπασμένες λέξεις σας χωρίς να τις πληκτρολογήσουμε ξανά. Που σας εξοικονομεί περισσότερο χρόνο στην πληκτρολόγηση.

Πατήστε (Ctrl+G) για εναλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών. Επίσης, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε ως txt ή doc για περαιτέρω χρήση.

Translate vs Transliterate (Μετάφραση έναντι Μεταγραφής)

Translation refers to the process of converting written text from one language to another while preserving the meaning of the original text. Translation involves converting the words and phrases of a text from one language to their equivalents in another language, taking into account the context and cultural differences between the languages.

Transliteration, on the other hand, refers to the process of converting written text from one script (alphabet or writing system) to another, while preserving the sounds of the original text. Transliteration involves converting the letters and characters of a text from one script to their equivalents in another script, without necessarily preserving the meanings of the words.

For instance, the Greek equivalent of the English phrase "Hello, how are you?" is "Γεια πώς είσαι?" This translation keeps the original phrase`s meaning. On the other hand, the English phrase "Hello, how are you?" can be transliterated into the Greek alphabet as "χελλο, χόβολη άρη ιού?", which preserves the sounds of the original phrase but not necessarily it`s meaning.

Translation and transliteration are both useful tools for helping people communicate and understand written text in different languages and scripts. However, they serve different purposes and involve different approaches to converting written text.

Η μετάφραση αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής γραπτού κειμένου από μια γλώσσα σε άλλη διατηρώντας παράλληλα το νόημα του αρχικού κειμένου. Η μετάφραση περιλαμβάνει τη μετατροπή των λέξεων και των φράσεων ενός κειμένου από μια γλώσσα στα ισοδύναμά τους σε μια άλλη γλώσσα, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των γλωσσών.

Η μεταγραφή, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στη διαδικασία μετατροπής γραπτού κειμένου από μια γραφή (αλφάβητο ή σύστημα γραφής) σε άλλη, διατηρώντας παράλληλα τους ήχους του αρχικού κειμένου. Η μεταγραφή περιλαμβάνει τη μετατροπή των γραμμάτων και των χαρακτήρων ενός κειμένου από μια γραφή στα ισοδύναμά τους σε μια άλλη γραφή, χωρίς απαραίτητα να διατηρούνται οι έννοιες των λέξεων.

Για παράδειγμα, το ελληνικό αντίστοιχο της αγγλικής φράσης "Hello, how are you?" is "Γεια πώς είσαι;" Αυτή η μετάφραση διατηρεί το νόημα της αρχικής φράσης. Από την άλλη, η αγγλική φράση "Hello, how are you?" μπορεί να μεταγραφεί στο ελληνικό αλφάβητο ως «χέλλο, χόβολη άρη ιού;», το οποίο διατηρεί τους ήχους της αρχικής φράσης αλλά όχι απαραίτητα τη σημασία της.

Η μετάφραση και η μεταγραφή είναι και τα δύο χρήσιμα εργαλεία που βοηθούν τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να κατανοούν γραπτό κείμενο σε διαφορετικές γλώσσες και σενάρια. Ωστόσο, εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και περιλαμβάνουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη μετατροπή γραπτού κειμένου.

Frequently Asked Questions